รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! “บางกอกแอร์เวย์” ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

บางกอกแอร์เวย์

 

 

บางกอกแอร์เวย์ – ต้องบอกเลยว่าปัจจุบัน เศรษฐกิจ ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ส่งผลให้ ห้าง้ราน บริษัท กิจการใหญ่ๆ เริ่มทยอยพนักพนักงาน เลิกจ้าง และปิดตัวลง อย่างมากมาย

รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! "บางกอกแอร์เวย์" ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

ต่อมาทางด้าน “นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีภาวะชะลอตัวลง ประกอบกับการแพร่ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบิน

รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! "บางกอกแอร์เวย์" ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนแผนธุรกิจและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงการออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการบินและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! "บางกอกแอร์เวย์" ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

โดยมาตรการปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการบินและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร บริษัทฯ มีแผนดำเนินการ ดังนี้

1. ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน ตลอดจนพิจารณายกเลิกเส้นทางบินในบางเส้นทาง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ปัจจุบัน

2. ปรับลดเงินเดือนของประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ รองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารกลาง และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายงานการเงินและบัญชี ลง 50 เปอร์เซ็นต์

รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! "บางกอกแอร์เวย์" ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

3. ยกเลิกการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี 2563 ของผู้บริหารสูงสุดของฝ่าย

4. ปรับลดสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน

5. ให้นายสถานีและรองนายสถานี ที่ประจำอยู่ ณ สถานีประเทศและสถานีอื่นๆ ในประเทศ ทำการโยกย้ายกลับมาประจำการที่สถานีกรุงเทพฯ

รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! "บางกอกแอร์เวย์" ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

6. ขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงาน ในการลางานโดยไม่รับค่าจ้าง Leave without pay จำนวน 10-30 วัน

สรุปบางกอกแอร์เวย์ส ออกมาตรการปรับลดค่าใช้จ่าย ปรับลดความถี่ของเที่ยวบิน-ลดเงินเดือนผู้บริหาร50%-ลดสวัสดิการ-ลางานโดยไม่รับค่าจ้าง จำนวน 10-30 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการบิน และการบริการแก่ผู้โดยสาร

รับมือไม่ไหวอีกแล้ว!! "บางกอกแอร์เวย์" ลดเงินเดือนผู้บริหาร ลดสวัสดิการพนักงาน

ที่มา: Prachachat