เมื่อชีวิตตกทุกข์ได้ยาก เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดี เพิ่มบารมีให้ตัวเอง

 

 

ชีวิตเมื่อตกทุกข์ได้ยาก อาจเพราะกำลังบุญเราหมด ผลของการกระทำทั้งหลายจึงพุ่งเข้ามาเอาคืนพร้อมๆ กันในเวลานี้ นอกจากคิดดี ทำดี พูดดี รักษาศีลแล้ว ควรหมั่นทำบุญ สร้างกุศลอยู่เป็นนิจแล้ว การสวดมนต์ทุกๆ วัน นั่งสมาธิให้ได้อย่างน้อย 10-15 นาที ย่อมดี บังเกิดผลดีต่อตัวเอง หลังสวดมนต์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ แผ่เมตตา ควรแผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อตัวเราได้ จิตเข้มแข็งแรง เราค่อยแผ่ให้คนอื่น แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร ในลำดับถัดไป

เราทุกๆ คน เดี๋ยวนี้เบียดเบียนมากสุด ก็ตัวเองนี่แหละ สร้างทุกข์ให้ที่สุด ก็สร้างให้ตัวเองนี่แหละ ยึดติด ห่วงหา กังวลที่สุด ก็คือ…ตัวเราเอง… ฉะนั้นควรทำทุกๆ ครั้งหลังสวดมนต์ก็คือ ….แผ่เมตตาให้ตัวเราเองนี่แหละ…

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด