คาถาบูชาพระสีวลี ขอลาภเรียกทรัพย์ บูชาท่านจักทำให้เกิดความร่ำรวย

คาถาบูชาพระสีวลี

 

 

คาถาบูชาพระสีวลี นี้แต่งโดย หลวงพ่อเกษม เขมโก แห่งสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง คนไทยเรามีความเชื่อกันมานานว่า กราบบูชาพระสีวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พระสีวลีอิทธิคุณทางมหาสิทธิโชคมหาลาภ บูชาเพื่อการเงินไหลมาเทมา ได้มาซึ่งลาภยศชื่อเสียงขจรไปไกล พร้อมรับความมั่งคั่งร่ำรวย ที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว การจะขอลาภจากพระสีวลีแบบได้ผลเร็วนั้น เคล็ดลำคัญ ต้องเป็นคนที่ทำทานมาก สละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวช่วยเหลือผู้อื่น การสวดนั้นต้องครบ 5 จบในการสวดต่อหนึ่งครั้ง

พระสิวลี

พระสีวลี หรือ พระสิวลี ตามตำนานกล่าวว่าท่าเป็นหนึ่งในพระอรหันต์สมัยพุทธกาล ที่มีบุญบารมีมาก รูปลักษณ์ของพระสีวลีที่เราคุ้นเคยกันนั้นท่านเป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด หรือ สะพายบาตรบ้าง สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง ท่านเป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือ ศิษย์เอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงยกย่องพระสีวลีว่า เป็นเอตทัคคะทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ ไม่ว่าท่านจะไปสู่ที่แห่งใด เราจึงควรบูชา “พระสีวลี” เป็นประจำ

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

ตั้งนะโม 3 จบ สิวะลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ (3 จบ) มะหาสิวลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสิวลี เถโร ลาภังฺ เม เทถะ นอกจากนี้เรายังมีคาถาบูชาพระสีวลีอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านผู้มีจิคศรัทธาได้นำไปสวดภาวนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

คาถาบูชาพระสิวลี

พระคาถาบูชาขอลาภประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

วันอาทิตย์ (ให้ภาวนา 6 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง สัพพะลาภัง ภะวิสสะติ เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ วันจันทร์ (ให้ภาวนา 15 จบ) ยัง ยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมีเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ ฯ วันอังคาร (ให้ภาวนา 8 จบ) ฉิมพะลี จะมหาเถโร โสะโห ปัจจะยาทิมหิ เชยยะลาโภ มหาลาโภ สัพพะลาภา ภะวันตุ สัพพะทา ฯ วันพุธ (ให้ภาวนา 17 จบ) ทิตติตถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สารัตติ นิรันตะรัง สัพพะสุขาวะหา ฯ วันพฤหัสบดี (ให้ภาวนา 19 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ วันศุกร์ (ให้ภาวนา 21 จบ) ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะรปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มหาลาภัง กะโรนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะลาภะ ภะวันตุ สัพพะทาฯ วันเสาร์ (ให้ภาวนา 10 จบ) ฉิมพะลี จะ มหานามัง อินทาพรหมา จะ ปูชิตัง สัพพะลาภัง ปะสิทธิ เม เถรัสสานุภาเวนะ สะทา สุขี ปิยัง มะมะ ฯ

พระสิวลี

การสวดพระคาถาสิวลีระจำวัน ใครเกิดวันไหนก็ให้ท่องพระคาถาประจำวันนั้นๆ แต่คนโบราณจะนิยมสวดภาวนาทุกวัน โดยสวดตามพระคาถาในวันนั้นๆ เช่น วันจันทร์ก็สวดบทประจำวันจันทร์ วันอังคารก็สวดบทประจำวันอังคาร แต่ถ้าท่านจะขอลาภเป็นพิเศษ อาทิ จะติดต่อการธุรกิจสำคัญๆในวันใดวันหนึ่ง ก็สวด คาถาบูชาพระสีวลี นำก่อนหลังจากนั้นจึงสวด คาถาขอลาภพระสีวลีประจำวัน ตามกำลังวันของวันนั้นๆ

พระสิวลี

คาถาหัวใจพระสีวลี

เวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาหัวใจไว้ในใจตลอดเวลาว่า นะ ชาลีติ ปะสิทธิลาภา นะ หมายถึง นอบน้อม มีสัมมาคาราวะ ชา หมายถึง ขวนขวายเรื่องการงาน ลี หมายถึง ไม่นอนมาก ไม่นอนดึก ไม่ตื่นสาย ติ หมายถึง ว่าโดยทั้งหมด ถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำก่อนล้างหน้า หรือสวดก่อนนอนทุกคืน ตามกำลังวัน ให้ตั้งใจอธิฐาน ขอให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปรารถนา จะเป็นเมตตามหานิยม

ทางทำราชการ ดีนัก ค้าขายก็ดี ให้อาราธนานำน้ำมนต์ประพรมของจะขายง่าย ทางลาภต่างๆ ช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้ นอกจากนั้น ยังปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัย คุ้มครอง ภยันตรายต่างๆ ป้องกันศัตรูทั้งปวง

พระอรหันต์

คาถาพระสีวลี (คาถาเมตตามหานิยม)

พุทฺธังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ ธัมฺมังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ สังฺฆังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ สีวลี เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ โอมฺมะ พลังฺ วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คหัฏฺโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิตฺถี วา ปุริโสวา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพฺเพ อิเม พหูชนา มัง ปิยายันฺตุ อาคัจฺเฉยฺยะ

อาคัจฺฉาหิ เอหิ จิตฺตังฺ ปิยังฺ มะมะ มหาลาภะสักฺการา ภวันฺตุ เม* คาถาบูชาพระสีวลี (โดยหลวงปู่แฉ่ง วัดบางพัง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี) นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทา โหนติ ปิยัง มะมะ สัพเพชะนะ พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชนา วิกาละโภชนา อาคัจฉันติ ปิยัง มะมะฯ

ธัมมะจักกัง ปะทัง สุตวา พุชฌิตะวา อัตตังปะทัง สันติ อะระหาโลเก โลกานัง หิตะการณาภัณเต คะวัมปะตินามะ ตีสุโลเก สุปากะโต พรหมะปุตโต มะหาเถโร อะระโห เชฏะโก มุนิ นัตถิ เถโร สะโมอินทะ คันธัพพา อะสุรา เทวาสักโก พรหมภิปูชิโต นะโม พุทธัสสะ คะวัมปะติสสะ นะโม สังฆัสสะ คะวัมปะติสสะ สุกขาสุกขะ วะรัง ธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง วะรังฯ

เรียบเรียงข้อมูลโดย: Hongtengone