9 ประโยชน์ ของการใส่บาตรตอนเช้า

 

 

เชื่อว่าหลายๆ คนชอบทำบุญ ใส่บาตรตอนเช้า เพื่อวหวังว่าจะช่วยให้ชีวิตสงบร่มเย็น แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าการใส่บาตรในตอนเช้านั้นมีประโยชน์มากมายหลายประการด้วยกัน เพราะนอกจากจะดีต่อจิตใจแล้วยังได้ประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้อีกด้วย บรรยากาศบ้านเรา ภาพของพระผู้สงบเรียบร้อย ออกเดินเรียงรายบิณฑบาตร ในช่วงยามเช้า สีของจีวรและความงดงามของจริยวัตรพระสงฆ์ ที่ได้ยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่ามีอุดมและปฏิภาณอันน่าเลื่อมใสที่สุด ยังคงความงดงามและศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ นับว่าบ้านเราเป็นเมืองที่โชคดีที่สุด ที่ทุกวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นสมณะออกเดินบิณฑบาตทุกๆ ยามเช้า ตามตรอกซอกซอย โดยไม่ต้องลำบากลำเค็ญดิ้นรนหาพระสงฆ์ เพื่อใส่บาตรเหมือนกับประเทศอื่นๆ

คุณประโยชน์ ของการใส่บาตรในตอนเช้ามีมากมายหลายประการด้วยกัน คือ

1. สำหรับการใส่บาตรทุกวันนั้น ย่อมได้รับอานิสงส์ทั้ง 5 ประการ ตามที่พระพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้คือ เป็นที่รักของคนทั้งหลาย คนดีย่อมมีปัญญาชอบคบค้าสมาคมด้วย มีชื่อมีเสียงที่ดีงาม เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและเมื่อจากโลกใบนี้แล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

2. ในการใส่บาตรทุกวันนั้น ย่อมทำให้จิตใจอยู่กับคุณงามความดี เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับกุศลผลบุญ ซึ่งจะเป็นทางแห่งความเจริญที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรับรองไว้ว่า “ผู้ฝึกจิตดีแล้ว จะย่อมนำความสุขมาให้” เพราะเมื่อตื่นมา สิ่งแรกที่นึกถึงคือจะหาอะไรใส่บาตรดี ซึ่งจุดนี้เรียกว่าเป็นสังฆานุสติ เพราะเมื่อนึกถึง พระสงฆ์ นึกถึงสิ่งที่จะใส่บาตร เธอเป็นบุญการเจริญ พระกรรมฐานถึง 2 กล่องด้วยกัน

3. เป็นการลดความตระหนักถึงความ เห็นแก่ตัว อย่างหนึ่ง การช่วยบรรเทาความเห็นแก่ตัว ช่วยสร้างจิตใจให้อยู่เป็นสุข สร้างสังคมให้ร่มรื่นร่มเย็น เพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นก็คือเพื่อกำจัดความตระหนี่มุ่งสู่ความดีและความเสียสละ

4. เป็นการต่อบุญต่อลาภให้แก่ตนเอง เพราะการใส่บาตรเป็นการเสริมทานบารมีโดยตรง เป็นการสร้างทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความคล่องตัวในโลก ยิ่งทำทุกวัน กุศลก็ยิ่งส่งผลอย่างต่อเนื่อง จนสามารถหลีกพ้นความ ยากจนได้อย่างถาวร

5. เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณ เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมอันดีงาม ของเราเอาไว้ เพื่อความงดงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติ

7. เป็นแบบอย่างการส่งต่อความดีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ลูกหลานมีแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไป เพราะถ้าคนเป็นพ่อแม่ไม่ทำตัวอย่างไว้ ลูกหลานก็ไม่มีตัวอย่างดู ต่อไปคนรุ่นใหม่ก็จะไม่กล้าทำแล้ววัฒนธรรม ที่ดีงามของเราก็จะสูญสลายไปในที่สุด เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพราะพระสงฆ์สามเณร ต้องอยู่ด้วยการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ถ้าไม่มีใครใส่บาตร ก็ไม่มีอาหาร เมื่อไม่มีอาหารย่อมไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้ แล้วพุทธศาสนาก็อาจจะสิ้นสุดลงในยุคปัจจุบัน

การใส่บาตรเป็นการสร้างความปรองดองให้กับชาวพุทธ เป็นการหยุดวิกฤตความศรัทธา เพราะถ้าชาวพุทธทุกบ้านพร้อมเพรียงกันใส่บาตร จะเกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคีขึ้น ซึ่งพลังนี้จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“ความสามัคคีของหมู่คณะ ย่อมทำให้เกิดสุข” ทำให้ชาวพุทธมีความเข้มแข็ง และสามารถจะสร้างกรอบอันดีงามให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางได้ โดยประโยชน์ทั้ง 9 ประการในการใส่บาตรนี้ เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมากว่า 2,500 ปี ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนับเป็นคุณอนันต์จวบจนปัจจุบัน ที่จะสามารถส่งเสริมใส่ตัวเองได้ทุกๆวัน เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์สุขส่วนตัวเองและคนรอบข้าง เราในฐานะชาวพุทธจะยอมให้เสียประโยชน์และความสุขส่วนนี้ไปหรือเปล่า หากทุกคนทราบประโยชน์ของการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้าดีแล้วนั้น ที่ให้ทั้งความสุขและความสงบ อย่าลืมที่จะแชร์แบ่งบุญให้กับเพื่อนๆ ได้รู้กันด้วยนะคะ